Villkor

Observera! Om du ska vandra i Provence i Frankrike, gäller specifika resevillkor. Klicka här för resevillkor Provence.

Särskilda resevillkor Vandra

Läs villkoren innan du bokar resan

Vill du läsa resevillkoren som pdf, klicka här!

De särskilda och allmänna resevillkoren reglerar, tillsammans med informationen i Vandras produktblad och information på www.vandra.se, samt information vid bokningstillfället är avtalet mellan resenären och Vandra. Det är av största vikt att du tar del av Vandras Särskilda Resevillkor. De ingår som en del i avtalet mellan resenär och researrangör och reglerar båda parters ansvar, rättigheter och skyldigheter. Genom att du startar bokningsprocessen av ett vandringspaket accepterar du dessa villkor.

Nedanstående paragrafers numrering hänför sig till bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren.
Observera att de villkor som skickas ut i samband med bokning är det villkor som gäller.

1.5 Avtalet är bindande för parnerterna genom att resenären startatat bokningsprocessen av ett vandringspaket.

1.6 Muntliga löften. Muntliga löften från Vandra:s personal, ska begäras skriftligen för att kunna åberopas.

1.7 Adressändring. Resenären ska hålla Vandra underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider och viktig information kan meddelas

2. Anmälan och betalning
2.5 Anmälningsavgift för resor, priset per person
1000 kr per person för resa som kostar upp till 10000 kr
2000 kr per person för resa som kostar upp till 20000 kr
3000 kr per person för resa som kostar upp till 30000 kr
4000 kr per person för resa som kostar upp till 40 000 kr

Efter anmälan skickas en bekräftelse på avtalat arrangemang samt faktura på anmälningsavgift som skall betalas inom 10 dagar efter bekräftelsetillfället.

Slutbetalningen sker senast 45 dagar före avresa.

3 Avbeställningsregler
3.1 Avbeställningsregler.
Vid avbeställning av resa utgår följande kostnader. Avbeställningsreglerna gäller från det att du startat bokningsprocessen av vandringspaket:
Mer än 45 dagar före avresa, debiteras Anmälningsavgiften
Mellan 44 – 30 dagar före avresa, debiteras 25 % av resans pris
Mellan 29 dagar – 15 dagar före avresa, debiteras 50 % av resans pris
Färre än 14 dagar före avresa, debiteras 100 % av resans pris

Till ovannämnda kostnader i samband vid avbokning av enskilda deltagare tillkommer kostnadsökning för den övriga grupp/sällskaps totala kostnad, t.ex. gemensam transfer fördelad på hela gruppen/sällskap eller del i dubbelrum som blir enkelrum.

I de fall där flyg-/tåg-/buss-/båtbiljetter redan är utställda utgår ingen återbetalning. Erlagda depositioner återbetalas inte.

3.2 Avbeställningsskydd. Önskar resenären avbeställningsskydd skall detta beställas vid bokning av resan. Resenären kan skydda sig mot kostnader vid avbeställning genom att teckna en avbeställningsförsäkring via reseförsäkringsbolaget Gouda. Premie för grundtäckning börjar från 5 % av resans pris dock lägst 75 kronor, Vid skadereglering följer Vandra försäkringsbolaget Goudas fullständiga villkor, nr 756.

3.3.1 Återbetalning vid avbeställning när avbeställningsskydd tecknats. All återbetalning regleras direkt av Gouda enligt deras försäkringsvillkor.

3.5 Varje ändring som resenären gör efter att anmälan blivit bindande och bekräftelse erhållits betraktas som en avbeställning och nybeställning. Kostnad enligt 3.1 utgår. I de fall där flyg-/tåg-/buss-/båtbiljetter redan är utställda utgår ingen återbetalning.

4.2.1 Resenärens rätt att överlåta avtalet. Byte av resenär medför direkta kostnader där flygbolagens biljettregler är främsta orsaken. Samtliga kostnader för namnändring, ombokning eller andra administrativa åtgärder debiteras resenären till fullo.

5.1.1. Rätt att ändra avtalsvillkoren. På grund av resornas karaktär är det omöjligt att förutse det exakta förloppet. Vandra förbehåller sig rätten att innan avtal träffats med resenären vidta ändringar av uppgifter i programmet. Vandra förbehåller sig också rätten att företaga ändringar av avtalsvillkor som gäller resan. Ändringar av tidtabell och resväg utanför Vandras kontroll ersätts ej.

5.4.1 Minimiantal deltagare. I produktblad/offert anges minimiantal deltagare för att resan ska kunna genomföras. Om minimiantal ej uppnås kan ofta resan genomföras mot ett pristillägg istället för att ställas in. Om pristillägget överstiger 5 % av resans totalpris, äger resenären rätt att säga upp reseavtalet. Vandra ersätter inte resenärens anslutningsresa till startpunkten för resan.

7.4 Krav på prisavdrag eller skadestånd skall skickas skriftligt till Vandra så snart som möjligt och senast två månader efter hemkomsten, såvida inte synnerliga skäl föreligger. 8.3.1 Vaccinationer. Resenären ansvarar själv för att kontakta vaccinationscentral för att få exakta rekommendationer för sin resa.

8 Resenärens ansvar under resan. Under pågående resa/vandring är det resenärens ansvar att planera och starta vandringsdagarna i så god tid resenären kommer fram till nästa övernattning innan mörkrets inbrott. Varken Vandra, hotell eller av Vandra anlitad arrangör ersätter eller återbetalar utebliven övernattning/måltid/transport.

8.3.3 Reseförsäkring. Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring för hela reseperioden. I Vandras rese arrangemang ingår inte reseförsäkring. Vill du komplettera din hemförsäkrings reseförsäkring eller teckna en komplett reseförsäkring kan detta göras via Vandra, vi samarbetar med Gouda reseförsäkringar. Reseförsäkring kan tecknas fram till avresedagen.

8.3.4 Kontroll av färdhandlingar. Resenären är skyldig att själv kontrollera bekräftelser och färdhandlingar så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Särskild vikt skall läggas vid kontroll av namn på flygbiljetter då dessa måste överensstämma helt med stavning i passet. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar eller ändring av felstavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen.

8.3.5 Förvara biljetter väl. Fysiska biljetter och voucher är värdehandlingar som resenären noggrant måste förvara under hela resan. Eventuella kostnader vid förkommen biljett/voucher måste ersättas av resenären.

13 Resornas karaktär. De utbjudna resorna inkluderar en viss grad av strapatser och oväntade händelser. En del av dem ställer också vissa krav på deltagarnas kondition. Det åligger resenären själv att välja en resa av sådan svårighetsgrad att han är övertygad om att han kan delta i resans alla moment. All vandring och aktivitet arrangerad Vandra eller av Vandra anlitad arrangör sker under resenärens eget ansvar och på egen risk. Eventuellt avvikande från resplan kompenseras ej ekonomiskt.

13.1 I samband med bokning måste resenären informera Vandra om eventuella fysiska besvär som kan komma att påverka vandringen.

14 Hemsida. Vandra svarar ej för riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Vandras egen. Det gäller även länkar till andra sidor.

15 Personuppgifter. Vandra för ett register över inbokade kunder. Dessa uppgifter förs enligt riktlinjerna i Personuppgiftslagen. De används endast internt och som källa för information till Vandras kunder. Uppgifter ur registret överlämnas ej till tredje part utom som information i tillämpliga delar till respektive lokal arrangör. Den som ej önskar kvarstå i registret efter genomförd resa skall skriftligen meddela Vandra detta.

16 Resegaranti. Vid köp av en paketresa (en resa bestående av transport och ytterligare arrangemang, t.ex. vandring, boende eller aktivitet) gäller paketreselagen. Vandra ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Denna garanti innebär bland annat att resenär har rätt till ersättning för inställd eller avbruten resa i den händelse att Vandra kommer på obestånd eller försätts i konkurs. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information, tel 08-700 08 00

 

Allmänna resevillkor för paketresor

Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan, har träffat följande överenskommelse att gälla fr o m 2008-07-25.

1. Avtalet
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. 1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. 2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd- – Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

3.1.1 Vid avbeställningen tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris. 3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.

3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

3.1.5 För sk bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbesällningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande. – Vid fastsällande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. – Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalt för avbeställningsskyddet.

3.2.1 Om resenären Om resenären har avbeställingsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 – 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelsen är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenären som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 – 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas kall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunde för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa i sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5 Ändring av priset Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. Ändringar i transportkostnader,
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningarna överstiger 60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m Såväl arrangören som resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister
6.1 Uteblivna prestationer Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sak skada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör
om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan
8.1 Arrangörens anvisningar m m Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Resevillkor pdf-fil